Ter­min­kar­ten & Treue­kar­ten

Was?

  • Visi­ten­kar­ten­for­mat
  • Hand­li­che Kar­ten für den Dienst­leis­tungs­be­reich
  • Karte ggf. mit Stem­pel­fel­dern

Wofür?

  • Kun­den­ge­win­nung- und bin­dung
  • Kun­den­ser­vice

Wel­che Vari­an­ten?

  • Ter­min­kar­ten
  • Treue­kar­ten
  • Bonus- und Akti­ons­kar­ten
  • Preis-/An­ge­bots­kar­ten