Full-Ser­vice “Fresh­nails Osna­brück”

Bran­che: Beauty Salon, Kos­me­tik, Nagel­stu­dio

Kunde: Fresh­nails Osna­brück

Skills: Wer­be­tech­nik, Mediale Betreu­ung, Web­de­sign, Online Mar­ke­ting, Social Media, News­let­ter und Print

Pro­dukte: Schau­fens­ter­be­schrif­tung, Pla­kat, Kun­den­stop­per, Preis­kärt­chen, Visi­ten­kar­ten, Bonus­karte, Geschenk­gut­schein, Ter­min­block, Vir­tu­elle Tour, Fahr­zeug­be­schrif­tung