News­let­ter und E‑Mail-Mar­ke­ting

Was?

 • Regel­mä­ßige, digi­tale Post
 • Ankün­di­gung von Ange­bo­ten, Neue­run­gen oder Aktio­nen
 • Ver­sen­dung an aus­ge­wählte Abon­nen­ten­gruppe

Wofür?

 • Infor­ma­tio­nen über­mit­teln
 • Kun­den­bin­dung
 • Ver­kaufs­för­de­rung

Wel­che Vari­an­ten?

 • Akti­ons News­let­ter
 • Ange­bots News­let­ter
 • Event News­let­ter
 • Jah­res­rück­blick
 • News